ยินดีต้อนรับ สู่บล็อกวิชาก้าวทันโลกศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่เรียนวิชาก้าวทันโลกศึกษา ส 31222

 ประกอบด้วย    คว่ำนิ้วโป้งลง เนื้อหาการเรียนรู้
                     คว่ำนิ้วโป้งลง แบบทดสอบ
                     คว่ำนิ้วโป้งลง กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์
                     คว่ำนิ้วโป้งลง กิจกรรมความสำนึกทางจิตวิญญาณ
                     คว่ำนิ้วโป้งลง กิจกรรมการสืบค้นหรือรายงานส่งทาง Blog
                      คว่ำนิ้วโป้งลง  กิจกรรมการส่งสำเนาใบแจ้งคะแนนสอบและเอกสารหน้า Blog ส่วนตัวของ
                          นักเรียน 
เนื้อหาการเรียนรู้ : นักเรียนควรอ่านและจดบันทึกสาระสำคัญของเนื้อหาให้ครบทุกเรื่อง
แบบทดสอบ:เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาสาระจนมีความรู้ดีแล้ว ให้ทำแบบทดสอบ ซึ่งทำได้เพียงครั้งเดียว
                  และคะแนนจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนก่อนนำไปรวมกับคะแนน
                  สอบปลายภาค
กิจกรรมอ่านคิดวิเคราะห์:จะให้นักเรียนอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องหรือบทกลอนที่ครูกำหนด แล้วให้
                                    นักเรียนคิด และวิเคราะห์ บันทึกลงใน Blog ส่วนตัวของนักเรียนในหัวข้อ
                                    เรื่อง"อ่านคิดวิเคราะห์"
กิจกรรมความสำนึกทางจิตวิญญาณ:เป็นกิจกรรมเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ
                                                    โทรทัศน์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ มานำเสนอไว้ใน Blog
                                                    ประจำวิชา ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทาง
                                                    แก้ไขในเหตุการณ์ต่าง ๆที่ครูนำเสนอ (ซึ่งอาจถือเป็นกิจกรรม
                                                    อ่าน คิด วิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งก็ได้ แต่เน้นในเรื่องการพัฒนา
                                                    คุณลักษณะของนักเรียนเป็นสำคัญ)
กิจกรรมการสืบค้นหรือรายงานส่งทาง Blog:ครูมอบหมายรายงานหรือชิ้นงานในภาคเรียนที่สองให้
                                                              นักเรียนสืบค้นและบันทึกชิ้นงานแต่ละชิ้นเอาไว้ใน
                                                              Blog ส่วนตัวของนักเรียน เมื่อนักเรียนทำชิ้นงานตามที่
                                                              ครูมอบหมายเรียบร้อยแล้ว จึงคลิกที่เมนูส่งรายงานให้
                                                              ตรงตามห้องของนักเรียน โดยระบุ ชื่อ สกุล เลขที่ ให้
                                                              ชัดเจน เน้นว่าให้นักเรียนคลิกส่งครูเพียงครั้งเดียวเมื่อ
                                                              งานทุกชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
                        กิจกรรมการส่งสำเนาใบแจ้งคะแนนสอบและเอกสารหน้า Blog ส่วนตัวของนัก
                      เรียน:เมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบครบทุกชุดแล้ว ให้นักเรียนคัดลอกตารางผลการสอบ
                     ไปวางในไฟล์ word ท่อนบนหรือด้านหน้าของแผ่นกระดาษ และให้คัดลอกหน้า Blog 
                      ส่วนตัวของนักเรียน นำไปวางในไฟล์ word ท่อนล่างหรือด้านหลังของแผ่นดาษ เขียนชื่อ สกุล เลขที่ ห้อง  Username และ Password ของ Exam  Username และ Password ของ Blog ส่วนตัวของนักเรียน รวบรวมให้ครบทุกคน เรียงเลขที่ให้เรียบร้อย แล้วนำส่งที่โต๊ะทำงานครูรุณย์ ห้อง 421 ตามวัน เวลา ที่ครูกำหนด             
สงสัยติดต่อครูรุณย์ 081-9690238
                                             
                                   ภาพจากhttp://verawatthxto.blogspot.com/2010/08/blog-post_31.html                                               ข้อคิดเกี่ยวกับมนุษย์โลก

"เมื่อโลกถูกถล่มด้วยกองทัพแห่งกิเลสตัณหา ทำให้ทรัพยากรอันมีค่าสูญสลาย  เกราะปกป้องผองภยันอันตราย ก็มลายสูญสิ้นไร้ชิ้นดี  มีอยู่มีกินไม่พอ  ล้วนขอสะสมเอาไว้ เหลือที่ มนุษย์น้อยก็พลอยจักมั่งมี
แต่ส่วนใหญ่คนเราซีพลอยรับกรรม  ยิ่งสะสมก็ยิ่งจม ความทุกข์ยาก  ยิ่งความอยากมากเท่าใด ยิ่งถลำ
แม้เกิดเหตุเภทภัยชี้ ไม่มีจำ  ยังกระหน่ำทำลายโลกน่าโศรกจริง"

“หนูดี-วนิษา” เหลืออด อัด “ผู้นำโง่” พาประชาชนตายหมด

                          หนูดี
                          คลิกอ่านรายละเอียด ตรงรูปภาพด้านบนจ้า…

            พาโล อปริณายโก คนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำ
              บทความจาก http://watpracharangsan.igetweb.com/index.php?mo=3&art=543042
            มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในธรรมมิกสูตรว่า   เมื่อฝูงโคว่ายข้ามฟากอยู่ ถ้าโคนำฝูงไปคต โคทั้งหมดก็ว่ายคตไปตามฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม จะป่วยกล่าวไปใยถึงประชาชนที่เหลือ ถ้าผู้นำไม่่ตั้งอยู่ในธรรม รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคว่ายข้ามฟากอยู่ ถ้าโคนำฝูงไปตรง โคทั้งหมดย่อมว่ายตรงไปตามฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนัั้น ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนที่เหลือก็เป็นอันไม่ต้องกล่าวถึง ถ้าผู้นำตั้งอยู่ในธรรม รัฐทั้งหมดย่อมอยู่เป็นสุข
จาก พระพุทธภาษิตบทนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้นำสำคัญที่สุด เพราะถ้าผู้นำไม่ดี ไม่ตั้งอยู่ในธรรม บรรดาผู้ตามก็จะไม้ได้รับความเป็นธรรม และก็จะตามไปอย่างไร้คุณธรรมอีกด้วย ตรงกันข้าม ถ้าผู้นำดีเพราะมีคุณธรรม บรรดาผู้ตาม นอกจากได้รับความร่มเย็นเพราะร่มศิลร่มธรรมแล้ว ยังจะต้องประพฤติศีลประพฤติธรรมต่อไปอีกด้วย
ในวีณาถูนชาดก พระโพธิสัตว์กล่าวไว้ว่า คนพาลเป็นผู้นำไม่ได้ (พาโล อปริณายโก) แสดงให้เห็นว่า จะเป็นผู้นำเขา เราต้องเป็นคนดี ดังมีคำกลอนประกอบว่า
จะ เป็นหัวหน้า ต้องมีคุณธรรม......จะเป็นผู้นำ ต้องมีคุณวุฒิ......จะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ต้องมีความกล้าหาญ.......จะเป็นประธาน ต้องเชี่ยวชาญความดี.......จะเป็นนายกทั้งที ต้องดีทั้งนอกทั้งใน.......
ดัง นั้น ถึงแม้ทุกคนอยากจะเป็นผู้นำ แต่ว่าผู้นำมิได้เป็นได้ทุกคนเสมอไป ในทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำหรับผู้นำมีมากมายหลายระดับด้วยกัน แต่สุดยอดหลักธรรมสำหรับผู้นำ มี ๑๐ ประการ คือ การให้ปัน,มั่นในศีล,ยินดีสละ,หน้าที่ตรง,คงความอ่อน,ถ่ายถอนกิเลส,ระงับเห ตุฉุนเฉัยว,มีสมดุลทั่วไป,ใจอดกายทน,ชี้ผลดุลยธรรม หรือที่เราเรียกว่า ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ โดยเฉพาะ ธรรมทั้งสิบข้อนี้ ยอดของผู้นำจะต้องนไไปประพฤติปฏิบัติให้ยี่งกว่าชีวิต ดังพุทธศาสนสุภาษิตในมหาสุตโสมชาดกว่า พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต แต่พึงสละทั้งทรัพย์ อวัยวะ และแม้ชีวิต เพื่อรักษาธรรม
มหาชนบท/๒๒/๑๑/๕๔
imageimageimageimageimageimage

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีครับ
               ครูรุณย์ ขอเปิด blog ใหม่เอาไว้สำหรับเรื่องของ โลกศึกษา หรือในชื่อวิชาว่า ก้าวทันโลกศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนใหม่หมด โดยเน้นในเรื่อง
วิกฤตโลก และ ASEAN เป็นสำคัญ
               สำคัญหลักการศึกษานั้น จะใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียนตามปกติ และการมอบหมายงาน
หรือชี้แนะแนวทางให้นักเรียน ได้ทำการศึกษานอกห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น และคงไม่ใช่เพิ่มภาระงานที่นักเรียนเรียกว่า ทำรายงานเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น งานทุกอย่างที่ชี้แนะหรือมอบหมาย ล้วนแต่อยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น
               นักเรียนก็ต้องปรับตัวหรือพัฒนาตนเอง ในการฝึกหัดพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ตลอดจน Social Network อื่น ๆ ให้เกิดความชำนาญ ซึ่งนักเรียนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ที่หอพักหรือบ้านของตนเอง ก็ต้องก็ความร่วมมือในการใช้อินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน หรือสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตนอกโรงเรียน
               อาจจะเพิ่มความยุ่งยากให้กับนักเรียนบางคนบางส่วนในระยะเริ่มต้น แต่ระยะต่อไปนักเรียน
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะการสอบเก็บคะแนนก็ใช้การสอบทางอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน
               จึงขอชี้แจง ทำความเข้าใจต่อนักเรียน และขอความกรุณาผู้ปกครองได้โปรดให้การสนับสนุนในระบบการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการให้มีนโยบายให้สัดส่วนการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอน จากเดิมที่เราเคยใช้ 70:30 ให้พยายามปรับลดสัดส่วนให้เป็น
30:70 ซึ่งครูและนักเรียนตลอดถึงผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจตรงกัน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้
                มีนักเรียนบางคนขาดความวิริยะอุตสาหะ มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง ไม่รับผิดชอบต่อตนเอง จะใช้วิธีการให้เพื่อนนักเรียนช่วยทำแบบทดสอบ และทำรายงานส่งทางอินเตอร์เน็ตให้กับตน ซึ่งการกระทำของนักเรียนแบบนี้ไม่ใช่เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของครูการุณย์แต่ประการใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
                จึงขอแจ้งให้นักเรียนได้ทราบและไม่ควรปฏิบัติตัวที่ไม่ดี เห็นแก่ตน ดังกล่าวนะครับ
                                                     

ม.4/14

ม.4/13